ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΥΣΙΑ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο’’ΒΙΟΤΕΣΤ Ε.Ε.’’ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες για τη διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων.
Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στις εξής βασικές αρχές: Ποιότητα Υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση στους πελάτες.


Πρωταρχικοί στόχοι της εταιρείας αποτελούν:


• Η παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, παραγόμενων, κάθε φορά σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη.

• Η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών και η εξασφάλιση της πίστης τους και της μακροχρόνιας συνεργασίας τους με την Εταιρεία.

• Η συνεχής βελτίωση των διεργασιών της παροχής υπηρεσίας και προϊόντων με στόχο την πιστή εφαρμογή τους και τη διαρκή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Η ικανοποίηση του προσωπικού όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας και η διαρκής προαγωγή του επιπέδου κατάρτισής του.

• Η στενή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς για τη δημιουργία και παροχή νέων υπηρεσιών.


Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων η διοίκηση της εταιρείας :

• Δεσμεύεται, εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

• Εντοπίζει τις απειλές και αξιοποιεί τις ευκαιρίες ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών της και να επιτυγχάνει την συνεχή βελτίωση.

• Παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

• Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του Προσωπικού.

• Εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών αλλά και ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών, οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών , της επιβεβαίωσης της εκτέλεσής τους και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

Η πολιτική ποιότητας του ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ’’ΒΙΟΤΕΣΤ Ε.Ε.’’ είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής.

Το ίδιο ισχύει για κάθε εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή ή πελάτη της και γενικότερα για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος .

Μετάβαση στο περιεχόμενο